T°ng H¶i HiŒp Sï ñÙc MË Fatima April 13, 2014 Comments Off on T°ng H¶i HiŒp Sï ñÙc MË Fatima

L©i Kêu G†i
Bån Hãy Gia NhÆp T°ng H¶i HiŒp Sï ñÙc MË FATIMA

Linh Møc Tuyên Úy Philip Phan Hân

ducme2ñ‹ Cäi ThiŒn ñ©i SÓng: ˆn næn sám hÓi, tu sºa bän thân, thánh hóa tâm hÒn, Ç‹ xÙng Çáng là ngÜ©i lính chi‰n cûa ñÙc MË trong chi‰n dÎch truyŠn bá ba MŒnh LŒnh FATIMA, chi‰n ÇÃu chÓng quân thù là ma qu›, th‰ gian, xác thÎt, b¢ng cách h¢ng ngày džc kinh mŒnh lŒnh 1.

Ç‹ tôn sùng trái tim vô nhiÍm mË: Hãy vào nÜÖng Än nÖi Trái Tim Vô NhiÍm ñÙc MË, b¢ng cách h¢ng ngày džc kinh mŒnh lŒnh 2, xÜng t¶i rܧc lÍ các ngày thÙ 6 và thÙ 7 ÇÀu tháng. Vì ñÙc MË Çã muÓn cho phong trào tôn sùng Trái Tim MË ÇÜ®c phát tri‹n kh¡p th‰ gi§i.

ñ‹ Næng LÀn Chu‡i Mân Côi: M¶t vÛ khí s¡c bén nhÃt cûa ngÜ©i Công Giáo, sau thánh lÍ Misa, chÓng m†i kÈ thù và cÙu hÒn xác mình cho khÕi m†i tai h†a, b¢ng cách lÀn håt Mân Côi ít nhÃt m‡i ngày m¶t chu‡i 50, mŒnh lŒnh 3.

ñiŠu KiŒn Gia NhÆp: BÃt cÙ ai là ngÜ©i Công Giáo, không phân biŒt nam n» trÈ già, tØ 21 tu°i trª lên, có trình Ƕ h†c vÃn tÜÖng ÇÜÖng Trung H†c, có th‹ t¿ nguyŒn xin gia nhÆp T°ng H¶i HiŒp Sï ñÙc MË Fatima. Không cÀn phäi có bÃt cÙ m¶t thû tøc pháp lš nào, m¶t s¿ ràng bu¶c nào, m¶t chi phí nào nhÜ nguyŒt liÍm, niên liÍm. M‡i ngÜ©i sau khi Çã hi‹u rõ møc Çích, ÇiŠu lŒ cûa h¶i, th‹ thÙc tÆn hi‰n, thì chính mình t¿ nguyŒn tÆn hi‰n trܧc änh chu¶c t¶i, và tÜ®ng änh ñÙc MË Fatima, ho¥c ª trong nhà th©, nhà nguyŒn, tÜ gia. N‰u ÇÜ®c thông báo, H¶i së m©i Cha Tuyên Úy, ho¥c ÇŠ cº m¶t h¶i viên chính thÙc gÀn nhÃt, ljn tham d¿ và chÙng ki‰n ngày tuyên thŒ tÆn hi‰n.

T˜NG H¶I HIŒP S¸ ñÙc MË không phäi là 1 phong trào giáo dân, mà là nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c tuy‹n ch†n Ç¥c biŒt theo Çúng tinh thÀn cûa 1 hiŒp sï, Ç‹ phøc vø cho Chúa và ñÙc MË Fatima. Anh chÎ em Çã hoåt Ƕng rÃt Ç¡c l¿c tåi các giáo phÆn miŠn B¡c ViŒt Nam, nhÃt là tåi Phát DiŒm và Bùi Chu trong suÓt th©i gian chi‰n ÇÃu v§i c¶ng sän vô thÀn, hòng tiêu diŒt công giáo tØ 1949-1954.

Th©i Gian RÃt CÃp Bách, së không còn kÎp n»a, n‰u chúng ta không mau mau tích c¿c tham gia hàng ngÛ HiŒp Sï ñÙc MË, vì hiŒn nay có rÃt nhiŠu phe phái Çang n°i lên chÓng phá Giáo H¶i. Bao nhiêu tai h†a Çang Ç° xuÓng và së Ç° xuÓng trên nhân loåi. M¶t dÃu chÌ, m¶t báo hiŒu cho 1 bi‰n Ƕng l§n có th‹ s¡p xäy ra.

Bån ChÌ CÀn ñiŠn Vào bän thÌnh nguyŒn (mÅu Çính kèm) gªi vŠ:

LM Tuyên Úy Philip Phan Hân
Ông TrÀn Kh¡c Khoan, 418 N Edgeware Road, #210, Los Angeles, CA 90026, (213) 482-9695

Ông NguyÍn Lš Tܪng, 8952 Champion Avenue, Westminster, CA 92683, (714) 897-8187
Ông NguyÍn Væn Hy, 628 N. Jackson Avenue, #6, San Jose, CA 95133, (408) 937-4774
Ông NguyÍn ñæng TriŒu, 4138 Hambleton Dr., Houston, TX 77014, (281) 397-9695
HiŒp Sï Phó T‰ VÛ Thành An, Portland, OR 97220, (503) 255-2363
Ban ñiŠu Hành T°ng H¶i HiŒp Sï ñÙc MË FATIMA

TÌM HIỂU NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ Comments Off on TÌM HIỂU NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ

Như chúng ta đã biết, vào đầu thế kỷ 20, khoảng cuối đại chiến thứ 1, nhất là tại các nước Châu Âu, tràn ngập những học thuyết vô thần, phản tôn giáo,chống phá Giáo Hội công giáo khắp nơi. Do Bè Nhiệm (Franc-Macon) và chủ nghĩa Bonsevich thắng thế, do học thuyết Mac-Anghen-Lêninit tung ra: Không có Chúa, không có tôn giáo. Tôn giáo chỉ là liều thuốc ru ngũ nhân loại. Do đó, nhân loại càng ngày càng đi sâu vào trụy lạc xã hội. Đạo Công giáo bị đàn áp khắp nơi. Nổi danh tại Bồ đào Nha, đạo công giáo mạnh như vậy mà cũng bị Chính phủ do Bè Nhiệm áp đảo tuyên bố: Chỉ 2 năm nữa là có thể gạt bỏ được đạo công giáo ra khỏi nước này. Họ còn đưa ra đạo luật chia rẽ Giáo Hội và Quốc Gia. Cũng năn 1917, đảng cộng sản Liên Xô thắng thế tại Nga, và các nước chư hầu. Nhiều cuộc cách mạng tôn giáo nổi lên chống phá Giáo Hội khắp nơi. Ngay lúc ấy, năm 1917, thì Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima, 1 cách rõ ràng cụ thể, chính xác, cho đến nỗi nhiều người hãy còn sống hiện nay đã làm chứng cho sự kiện Đức Mẹ đã hiện ra. Trong đó có nữ tu Lucia, 1 trong 3 vị thụ khải đã được trông thấy Đức Mẹ và nói truyện với Đức Mẹ, hiện còn sống để làm chứng, và để làm cho người ta biết Đức Mẹ, và yêu mến Đức Mẹ. Nhiều người phản đạo, có quyền có thế, cũng không thể nào phản bác lại được. Các báo chí chống tôn giáo, do Bè nhiệm làm chủ, cũng không thể nào bác bỏ những sự kiện xảy ra ngay trước mắt tại Fatima lúc bấy giờ. Họ đã tìm đủ mọi cách ngăn cấm giáo dân đến đồi Cova da Iria (Fatima) chiêm ngưỡng, cầu nguyện, để bày tỏ lòng tin kính Đức Mẹ. Nhà cầm quyền Bồ Đào Nha đã áp dụng mọi âm mưu thủ đoạn đe dọa, đặt bom nổ gốc cây sồi nơi Đức Mẹ đã hiện ra, để phi tang. Nhưng tất cả đều thất bại vô ích. Dân chúng vẫn tiếp tục đến hành hương nơi thánh điạ linh thiêng này.

Trong 6 lần Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ thấu thị, vào các ngày 13 mỗi tháng 5,6,7,8,9,10, Đức Mẹ đã truyền dạy cho các em rất nhiều điều thực tế, bình dân, giản dị, như:” Các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi để cầu cho hòa bình thế giới…”. Tổng kết các điều Đức Mẹ dạy bảo, có thể tóm gọn lại trong 3 mệnh lệnh cốt yếu sau đây:

– Ăn năn tội cải thiện đời sống

– Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ

– Lần hạt Mân Côi

Ngoài ra ngày 13 tháng 7, Đức Mẹ còn ban cho các em 1 Thông Điệp hết sức quan trọng. Đó là Thông Điệp Fatima. Nguyên văn như sau:” …Chúng con đã trông thấy Hoả Ngục là nơi các linh hồn những người có tội sa xuống. Để cứu vớt họ. Thiên Chúa muốn lập phong trào thành kính Trái Tim vẹn sach Đức Mẹ. Nếu mỗi người làm theo điều Mẹ dạy các con, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt, và sẽ có hoà bình. Nhưng nếu người đời không chịu ngưng làm mất lòng Chúa, thì đức công thẳng của Chúa sẽ biểu lộ bằng những sụ trừng phạt mới nặng nề hơn. Một cuộc tuyên truyền nghịch đạo, truyền bá những điều sai lầm gây nên chiến tranh, phát chỉ cấm đạo, nhiều người lành sẽ tử đạo. Đức Thánh Cha sẽ muôn vàn đau xót, nhiều nước sẽ bị tiêu diệt… Trận đại chiến 1914-1918 sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi làm mất lòng Chúa, thì chẳng bao lâu nữa, dưới ngôi Giáo Hoàng tới, sẽ bùng nổ 1 trận đại chiến khác ghê gớm hơn. Khi nào các con thấy đêm tối có ánh sáng rực lên chiếu lòe. Nên biết rằng đó là điềm trời báo hiệu sự trừng phạt đã đến gần với thế giới, vì nhiều tội ác hằng hà sa số, và thế giới phải trả bằng chiến tranh, binh đao, nạn bắt bớ Hội thánh, và Đức Thánh Cha… Ta đến để cầu xin thế giới hãy dâng mình cho Trái Tim trinh khiết Ta, rước lễ mỗi thứ 7 đầu tháng…Nếu người ta chịu nghe lời phạt tạ, tai ách sẽ rời xa, và sẽ bớt trầm trọng. Nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Khi nào các con lần chuỗi Mân Côi, cứ sau mỗi chục hãy đọc:” Lạy Chúa Jesu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi lửa Hoả ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là các linh hồn cần nhờ đến lòng thương xót Chúa hơn…. Sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng !”

Như vậy chúng ta đã biết Đức Mẹ hằng kêu gọi chúng ta hằng ngày thực hiện 3 ML/F. Để cho chương trình này được thực hiện hữu hiệu trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng PIO Xll, trong Thông Điệp Benedicite Deum Coeli ngày 31/10/1942, đã kêu gọi toàn thế giới công giáo hãy thực hiện 3ML/F và dâng cả loài người cho Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngài nói:” Thực hiện 3 ML/F là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất.” Cũng trong ngày hôm nay Đức thánh Cha đã tuyên bố:”Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta còn lại sự tin tưởng ở Chúa và Đức Mẹ. Người trung gian trước Ngai vàng của Chúa. Người mà trong trận đại chiến thứ 1, vị tiên Giáo Hoàng đã cầu xin Người dưới danh hiệu” Nữ Vương Hoà Bình”. Chúng ta hãy cầu khẩn Người 1 lần nữa. Bởi vì chỉ có Người có thể cứu giúp chúng ta. Đức Mẹ Maria đầy tình thương xót vì viễn tượng một nỗi đau khổ bao la hiện nay, mà đức công bình Thiên Chúa đang đoán phạt loài người, đã chỉ cho chúng ta thấy trước con đường cứu rỗi trong sự cầu nguyện, và đền tội. Đức Mẹ Maria sẽ không từ chối chúng ta. Lòng thương yêu từ mẫu của Người và sự bảo trợ kiến hiệu của Người. Rồi Ngài tiếp tục:” Lạy Nữ Vương Mân Côi, nguồn cứu vãn, cùng là nơi ẩn nấp của nhân loại. Người đã từng thắng hết mọi cơn thịnh nộ của Chúa, chúng con thành tâm qùy trưóc bệ thờ, tin chắc rằng sẽ được Người rủ lòng thương ban xuống những ơn cứu rỗi , cùng mọi sự giúp đỡ thức thời khác, để tránh mọi tai họa hiện tại. Để dâng Người. Ở Trái Tim trinh khiết! Trong giờ phút nghiêm trọng này của lịch sử nhân loại, chúng con đặt tín nhiệm nơi Trái Tim Mẹ, đặt trong tay Mẹ và dâng hiến cho Mẹ không những Giáo Hội, thân thể màu nhiệm Chúa Jesu đã chịu đau khổ biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu cách. Chúng con dâng lên Người toàn thể thế giới đang bị bao nhiêu mãnh lực tàn ác xâu xé, nung nấu trong lò lửa căm thù, nạn nhân của chính những sự bất công do con người gây ra” Đức thánh Cha đã phát đi Mệnh Lệnh Fatima cho cả thế giới, và hằng triệu linh hồn thấy rằng: Sự cung hiến nhân loại cho Trái Tim trinh khiết Đức Mẹ là nghĩa vụ mà Đức Mẹ đòi hỏi nơi các trẻ thấu thị tại Cova Da Iria năm 1917, như là tang chứng sự hối cải của nhân loại.

Để cho chương trình thực hiện 3ML/F này có nhiều kết qủa hữu hiệu, và phổ cập khắp thế giới . Nhân dịp bế mạc năm thánh 1950, được tổ chức tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1951, ĐTC PIO Xll đã cử Đức Hồng Y Frederic Tedeschini, đặc sứ Ngài sang Fatima chủ toạ Quốc Tế Đại Hội về Thông Điệp Fatima, và đọc diễn văn khai mạc lễ bế mạc năm toàn xá. Đức Hồng Y đã xác nhận Roma và Fatima là một. Đó là việc Thiên Chúa đã cho ĐGH PIO Xll được thấy phép lạ nặt trời nhảy múa ngày 13/10/1917 tại Fatima, liên tiếp trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1/11/1950 ngay tại vườn hoa Vatican, để tưởng thưởng Đức Thánh Cha về việc Ngài đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, và về lòng nhiệt thành sốt sắng của Ngài cổ xướng cho toàn thế giới công giáo Chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima.

Và cũng do chỉ thị của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Frederic Tedeschini đã đứng ra tổ chức: LIÊN ĐOÀN HIỆP SỈ FATIMA QUỐC TÊ, để tuyển chọn những thành phần công giáo ưu tú hiến dâng cả đời mình cho Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ, tước hiệu Fatima, để làm Hiệp Sĩ của Đức Mẹ, chủ yếu truyền bá 3 ML/F và tuyển chọn Hiệp Sĩ cho Đức Mẹ. Liên đoàn Hiệp Sĩ Fatima quốc tế hoạt động rất đắc lực tại các quốc gia thứ 3 và tại các nước theo chủ nghĩa cộng sản vô thần.

Liên đoàn Hiệp Sĩ không phải là 1 tổ chức giáo dân có hệ thống từ cấp giáo xứ, giáo phận như các đoàn thể khác, mà là 1 tổ chức được tuyển chọn theo tiêu chuẩn Hiệp Sĩ. Các cá nhân Hiệp Sĩ vẫn là những người công giáo bình thường trực thuộc giáo xứ, giáo phận, dưới quyền coi sóc về phần linh hồn của các linh mục sở tại. Hiệp Sĩ là người suốt đời phục vụ cho lý tưởng cao cả mà mình theo đuổi. Thời Trung Cổ trong hàng ngũ giáo dân, có rất nhiều người được tuyển chọn làm Hiệp Sỉ. Khi tiến lên bàn thờ để tuyên thệ tận hiến, họ phải giơ cao thanh kiếm, tượng trưng cho sự can đảm cương quyết chiến thắng và đọc lời tuyên thệ.

Dịp này Đức Cha Lê hữu Từ, nguyên Bề Trên dòng khổ tu Châu Sơn, Giám Mục điạ phận Phát Diệm, sau bao nhiêu năm bị cộng sản bao vây giáo đô Phát Diệm, được tự do đi lại. Ngài đã sang Roma triều yết ĐGH PIO Xll, và cũng trong dịp này Ngài đã tháp tùng Đức Hồng Y Frederic Tedeschini sang Fatima để dự Đại Hội về Thông Điệp Fatima. Vì nhận thầy sự ich lợi quá to lớn, và cụ thể, bằng những việc làm thực tế, để dâng điạ phận cho Trái Tim Đức Mẹ, Đức Cha đã cho tổ chức tuần Tam Nhật đền tạ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Dịp này cũng theo mô thức ở Fatima, Đức Cha đã cho thành lập Liên đoàn Hiệp sĩ Fatima cho liên Giáo Phận Phát Diệm- Bùi Chu, là những giáo phận đông giáo dân nhất VN, cốt yếu là để tuyển chọn những thành phần thực sự ứu tú, gồm có các nam tu sĩ , đại chủng sinh, và các giáo chức các trường trung tiểu học công giáo, để làm Hiệp Sĩ cho Trái Tim Đức Mẹ tước hiệu Fatima. Liên đoàn Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima lúc ấy, gồm toàn những thành phần trí thưc công giáo, hoặc tương đối có trình độ hiểu biết khá cao, để đứng ra tổ chức những đoàn thể cho đại đa số thành phần giáo dân khác. Đặt dưới quyền của 1 Ban Chấp hành gồm 1 số Linh Mục và giáo chức.

Liên đoàn Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima đã kết nạp nhiều nhân sĩ Bắc Hà, có thế lưc lúc bấy giờ, như các ông: Ông Ngô tử Hạ, Nguyễn mạnh Hà, Mai văn Hàm… và nhiếu nhân sĩ khác rất có uy thế trong Giáo Hôi VN . Và sau này lan rộng ra các giáo phận Hà Nội, Thanh Hoá, Thái Bình, Hải phòng, đều đặt dười sự ảnh hưởng của Đức Giám Mục Lê hữu Từ, lúc ấy Ngài vẫn còn là Cố Vấn tối cao của Ông Hồ chí Minh…

Liên đoàn Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima hoạt động rất đắc lực tại 2 giáo phận kể trên. Thời ấy có nhiều Hiệp Sĩ hăng say tích cực hoạt động ngày đêm, thực thi 3 ML/F. thánh hoá gia đình khu xóm, luân phiên kiệu tượng Đức Mẹ Fatima, đến các gia đình để làm việc đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, tổ chức những cuộc thánh du quốc gia, và giáo phận. Hăng say chiến đấu chống cộng sản vô thần. Nghi thức tuyển chọn và tổ chức lễ tuyên thệ tận hiến rất phức tạp và uy nghiêm, như mang thanh kiếm để trên bàn thờ, rồi đọc kinh tuyên thệ tận hiến. Cũng như thánh Ignatio xưa, khi tuyên thệ tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ, Ngài đã cầm thanh kiếm để trên bàn thờ Đức Mẹ, rồi mớí tuyên khấn làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Chính với tinh thần Hiệp sĩ cao độ đó, mà Người đã lập nên dòng Tên, nổi tiếng như hiện nay. Sau này khi 1 Hiệp Sĩ tuyên thệ tận hiến thì không còn cầm thanh kiếm. Thay vào đó là cây thánh giá, tượng trưng vương quyến cúa Chúa Jesu chịu khổ nạn.

Sau cuộc di cư vào Nam, Liên Đoàn vẫn tiếp tục hoạt động , nhưng chủ yếu là định cư cho đồng bào. Sau 1 cuôc khoáng đại Hội Nghị được tổ chức tại Phú Nhuận vào năm 1958, Hội Nghị mới quyết định cho tuyển chọn những thành phần nữ giới ưu tú để gia nhập Liên Đoàn Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Từ đó nữ giới mới có chị được tham gia vào tổ chức Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima.

Sau khi Đức Cha Lê Hữu Từ qua đời, Liên Đoàn Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima được giao lại cho 1 Uỷ Ban gồm có :

– Linh Mục Hoàng Quỳnh

– Linh Mục Đặng đức Vượng

– Linh Mục Lucas Lý (Bề Trên Tiểu chủng viện Phúc Nhạc)

– Linh Mục Điện (sau này là Đan viện phụ dòng Biển Đức)

– Và 1 số giáo chức, nhân sĩ …

Miền nam sụp đổ. Liên đoàn vẫn âm thầm hoạt động khôn ngoan kín đáo. Hiện nay còn nhiều anh chị em vẫn tiếp tục hoạt động cho Đức Mẹ tại quê nhà. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với 1 số anh chị em. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria tuớc hiệu Fatima, xin gìn giữ tất cả các anh chị còn đang vững vàng chiến đấu ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cũng như 1 số anh chị em được cơ may sang định cư tại Hoa Kỳ , có được điều kiện thuận tiện hoạt động cho Đức Mẹ. Hiện nay hầu hết các tiẻu bang , đều có Hiệp Sĩ hoạt động liên tục. Mọi hoạt động chúng tôi đều ủy thác cho Đức Mẹ dẫn dắt chỉ bảo, như Đức Mẹ đã nói:” Việc Mẹ, Mẹ làm. Chúng con chỉ là những khí cụ của Mẹ. Nếu cần tìm hiểu sâu rộng hơn, thì xin đọc Thủ Bản Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima.

Qúy bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại (213)482-9695, Email: thomasftm@hotmail.com Website: www.chiensyfatima.org

Bài này đã được gửi đăng trên các báo chí công giáo. Vietcatholic, và 1 số báo khác có tính cách tham luận, và tham khảo.

PrioriPay, serviciul ideal pentru plati online cu cardul November 15, 2014 Comments Off on PrioriPay, serviciul ideal pentru plati online cu cardul

PrioriPay este o platforma digitala care permite utilizarea cardului la platile online in cel mai sigur si inovativ mod. Cumparaturile online, platile de bunuri si servicii sau platile catre furnizori, colaboratori, angajati sau parteneri pot fi realizate intr-un timp foarte scurt, in orice colt al lumii. Acest serviciu financiar care are rolul de a intermedia plati online cu cardul si transferul de bani online si de a asigura securitatea datelor pe care in mod normal, orice persoana care doreste sa faca plati online, este nevoita sa le dezvaluie. Asadar, confidentialitatea este cea mai importanta valoare a acestui serviciu.
Care sunt avantajele pe care le au utilizatorii PrioriPay?
plationlinecucardulServiciul cu ajutorul caruia pot fi realizate plati online cu cardul in mod absolut confidential, este sigur si la doar cateva clickuri distanta. Acesta poate fi realizat pe toata durata saptamanii, chiar si in zilele de duminica, in zilele de sarbatoare sau in zilele nationale. Transferul de bani este realizat instant din contul persoanei emitente in contul persoanei care va primi suma de bani transferata, urmand ca aceasta sa fie retrasa cu ajutorul cardului sau a contului bancar, la ghiseele bancilor. Accesul la contul deschis pe platforma digitala PrioriPay poate fi facut atunci cand exista o conexiune la internet de pe dispozitive precum PC-ul, laptopul, tableta sau smartphone-ul.
Utilizatorii PrioriPay vor fi incantati sa stie ca pretul utilizarii unui serviciu atat de confortabil este foarte scazut in comparatie cu alte servicii de acelasi gen. Nu exista comisioane de deschiderea a unui cont, de administrare sau de inchidere la cerere, iar in cazul transferurilor si al platilor online cu cardul, comisionul este atat de mic incat va trece neobservat. Platile online cu cardul si transferurile intre utilizatorii PrioriPay pot fi facute atat pe teritoriul Romaniei, utilizand carduri emise de catre bancile comerciale romanesti, cat si de catre bancile din afara tarii. De aceea, www.prioripay.com ofera posibilitatea utilizarii serviciilor la costuri foarte scazute, chiar si in strainatate.
Un avantaj care este apreciat de un numar foarte mari de utilizatori este faptul ca datele personale sunt pastrate in mod confidential, urmand ca, la primirea transferului de catre beneficiar, acesta sa aiba acces doar la numele si adresa de email a persoanei emitente. Pentru o siguranta sporita si o functionare legala, PrioriPay este o platforma care se afla sub supravegherea constanta a Bancii Nationale Romane care este obligata sa respecte Directiva Europeana 2009/110/EC. PrioriPay reprezinta o marca inregistrata a Capital Financial Services, iar sistemele de securitate a informatiilor au fost dezvoltate in asa fel incat sa acopere nevoile de siguranta a tuturor utilizatorilor. Mai mult decat atat, monitorizarea anti-frauda are loc in permanenta, astfel incat transferurile si platile online cu cardul sa poata fi duse la bun sfarsit fara a se atenta la datele personale si bancare ale clientilor bancilor. Retelele de magazine online si cele conventionale din intreaga lume care afiseaza sigla MasterCard reprezinta servicii care pot fi platite online cu cardul PrioriPay, alimentat direct din contul bancar al utilizatorului, precum si ATM-urile sau ghiseele sucursalelor.

De ce o companie are nevoie de VPS? August 13, 2014 Comments Off on De ce o companie are nevoie de VPS?

In prezent, fiecare companie, sau aproape fiecare companie, este online si isi deruleaza o parte din activitati utilizand acest mediu din ce in ce mai dezvoltat. Cum o prezenta online necesita un site, acel site necesita o gazduire.
Optiunile de gazduire sunt destul de variate. Se poate opta pentru gazduire shared, in care site-ul companiei imparte resurse cu alte site-uri, ale altor companii, se poate opta pentru servere dedicate, in care compania isi administreaza un intreg server si beneficiaza de toate resursele acestuia sau se poate opta pentru Vir tual Private Server, o varianta de mijloc intre gazduirea shared si serverele dedicate, care are avantajul major de a oferi flexibilitatea unui server si in acelasi timp un pret cat mai mic, aproapiat de cel al unui cont de gazduire shared.

Ce este un VPS?

Un VPS este o masina virtuala care functioneaza ca si cand ar fi un server independent. Aceasta face parte dintr-un server fizic mai mare, care poate sa contina 2, 3 sau chiar mai multe astfel de VPS-uri.
Spre deosebire de o gazduire shared, un VPS nu imparte sub niciun fel resurse cu alte VPS-uri de pe server, in asa fel incat utilizatorul se poate bucura de libertate totala asupra resurselor de care dispune.
Practic, un VPS reprezinta un miniserver pe un server mai mare, care aduce numeroase beneficii unei companii.

Care sunt aceste beneficii aduse de VPS?

Primul mare beneficiu este flexibilitatea. Daca administrezi un VPS, stii exact de ce resurse dispui si te poti bucura de ele, fara iti faci probleme in legatura cu resursele consumate de vecinii de server. Pe VPS-ul propriu poti instala ce programe vrei si poti face toate setarile pe care le doresti, in asa fel incat acesta sa serveasca intr-un mod cat mai eficient afacerii tale. Cititi pe siteul www.srv.ro mai multe detalii privind beneficiile achizitionarii de VPS.
Desi ofera flexibilitatea unui server, VPS-ul este mai usor de administrat. Practic, nu va trebui sa te ocupi de toata partea de administrare, partea foarte dificila fiind preluata de cei care iti inchiriaza serverul virtual.
Scalabilitatea este si ea un mare avantaj al serverelor virtuale. Resursele disponibile pe acestea pot sa fie marite sau micsorate in functie de necesitatea fiecaruia, fara sa fie nevoie de achizitia unor piese fizice, cum este cazul unui server dedicat. Acest lucru asigura in primul rand un cost redus in aproape orice actiune pe care vrei sa o iei in ceea ce priveste VPS-ul.
Optand pentru o astfel de forma de gazduire, te poti bucura si de o siguranta foarte mare, asemanatoare cu cea oferita de un server dedicat. Nu va trebui sa te confrunti cu virusi veniti din partea vecinilor de server iar setarile vor fi facute in functie de necesitatile pe care le ai.
Optiunea de achizitie a unui VPS este, in concluzie, una care se poate mula perfect pe situatia foarte multor companii mici si mijlocii, care isi doresc o prezenta online cat mai profesionala, insa nu isi doresc investitii foarte mari. Pentru companiile mult mai mari insa, solutia ideala este si va fi mult timp de acum incolo, serverul dedicat.

Specialist achizitii July 17, 2014 Comments Off on Specialist achizitii

De ce planificarea unei achizitii publice este esentiala si de ce este nevoie de un specialist achizitii in acest sens?

Achizitiile publice pot sa reprezinte cheia succesului in afaceri, in conditiile in care reprezinta un procent foarte mare din PIB-ul tarii si din PIB-ul Uniunii Europene. Spre deosebire de contractele de achizitii desfasurate intre doua companii, achizitiile publice implica si o entitate publica, motiv pentru care importanta lor este mult mai mare, banii cheltuiti in acest fel fiind bani publici.
In momentul in care se pregateste un contract de achizitii publice, cele 2 parti implicate, adica institutia publica si compania care livreaza bunurile, trebuie sa isi organizeze extrem de bine modul in care se va derula toata actiunea.
Aceasta organizare trebuie sa respecte toate principiile impuse de autoritati, printre care principiul liberei concurete, principiul utilizarii eficiente a fondurilor si principiul transparentei si trebuie sa aiba o structura cat mai usor de parcurs si de pus in practica.
Din acest motiv, planul unei achizitii publice este esential in tot procesul si trebuie sa fie facut ca la carte.
Daca in urma cu ceva ani nu existau experti in achizitii publice, fiecare parte implicata putand sa isi structureze planul dupa cum credea de cuvinta, in asa fel incat sa respecte legile, de cativa ani meseria de specialist achizitii publice a avut o urcare foarte rapida pe piata muncii.
In conditiile in care documentatia si actiunile necesare unei achizitii au devenit din ce in ce mai complexe, din ce in ce mai multe companii sau institutii ale statului au avut nevoie de un specialist achizitii, care sa poata garanta pentru corectitudinea tuturor actelor si sa poata sa genereze un parcurs cat mai eficient pentru o achizitie publica.
audit-233x194Partea principala pe care specialist achizitii trebuie sa o puna la punct este, fara doar si poate, partea de planificare a achizitiei.
Planificarea nu este limitata la alegerea unor proceduri, ci implica elemente mult mai complexe, precum stabilirea calendarului activitatilor, identificarea nevolor si obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru a putea garanta o achizitie cat mai corecta.

Ce activitati trebuie sa includa etapa de planificare?

In etapa de planificare a achizitiilor, specialistul trebuie sa identifice nevoile si sa stabileasca prioritatile tuturor celor implicati in achizitie si trebuie sa descopere ce efecte are fiecare actiune care ar putea sa fie facuta.
Ulterior identificarii nevoilor, trebuie sa descopere dispozitiile legale aplicabile, pentru a putea sa genereze actiuni in conformitate cu legea in vigoare.
In momentul in care se cunosc toate detaliile despre legalitate, trebuie sa se obtina cat mai multe informatii in ceea ce priveste pretul produselor care urmeaza a fi achizitionate, capacitatea companiilor din zona de a livra acele produse si interesul acestora de a participa la procedura de achizitie. In felul acesta se poate trasa un plan cat mai eficient si se pot elimina pe cat posibil eventualele riscuri.
Ultima etapa este si cea mai grea, deoarece necesita obtinerea tuturor aprobarilor pentru declansarea procedurii. In cazul in care planificarea este gresita, aprobarile pot fi obtinute mult mai greu, ceea ce duce la munca in plus.
Din acest motiv, un specialist achizitii publice este esential si poate sa decida cat de repede se obtin toate aprobarile pentru o astfel de procedura.

Top 10 things to do in Bucharest April 21, 2014 Comments Off on Top 10 things to do in Bucharest

Aflat la doar 25 de minute de Bucuresti, comuna Snagov este una dintre destinatiile preferate ale turistilor sau locuitorilor din Bucuresti si Ploiesti. Elementele turistice diversificate si deosebite din zona fac Snagovul unul din `top 10 things to do in Bucharest`.
In centrul Rezervatiei Naturale a Lacului, Snagov Club ofera posibilitatea de a fi in mediul tuturor atractiilor zonale, oferind posibilitatea unui sejur sau doar o zi relaxanta intr-un mediu natural si linistitor.
Snagov Club este o locatie accesibila atat cu masina personala (parcare in incinta pazita) cat si cu minibuzele clubului pe baza de programare prealabila.
thumbs_1200x800-0529Cea mai importanta zona de agrement din zona o constituie Padurea Snagov (Snagov fiind pe culoarul de migratie a pasarilor calatoare) amenajata sub forma unui parc alaturi de Lacul Snagov, impreuna formand o rezervatie naturala stiintifica ce protejeaza o serie de specii rare. Flora si fauna de aici sunt protejate in scopul conservarii biodiversitatii pentru cercetarea stiintifica dar si vizitarea educativa. Alaturi de arborii masivi (tei, stejar), arbusti (alun, soc, catina) si flori de padure (ghiocei, branduse, brebenei, lacramioare) se pot vedea pasari din cele mai variate specii precum: turturele, fazani, privighetori,potarnichi, pitigoi dar si animale care in mediul lor natural si neingradite dau o mare valoare peisajului: caprioare, cerbi lopatari, pisici salbatice.
Lacul este vizitat si de pasionatii sporturilor nautice, aici desfasurandu-se intreceri nationale de canotaj, dar si de pescari.
Pavilionul Snagov Clubului (snagovclub.ro) ofera posibilitatea de a admira acest peisaj in toata splendoarea lui, acesta avand o capacitate de 100 pana la 250 invitati, iar pe timpul verii pontonul poate mari capacitatea cu 100 locuri totodata oferind o priveliste mai buna asupra mediului.
Lacul Snagov are forma alungita, cu multe golfuri, avand o insula in aval pe care se afla manastirea Snagov. In golfuri sunt formate plauri din radacini vechi ale stufului si pamant peste care creste stuful nou, verde, acestea putand sustine cativa oameni. De-a lungul lacului cresc in palcuri nuferi albi, galbeni si lotusi.
Manastirea Snagov, cladita pe un ostrov la sfarsitul secolului XIV, a fost in trecut loc de refugiu si surghiun in timpul Revolutiei de la 1848. Vechiul pod din barne de stejar ce facea legatura cu insula pe care se afla manastirea a fost ars in timpul Revolutiei din 1821, el nefiind refacut niciodata. In manastire se pot vedea si astazi un panaghiar de argint aurit, un chivot si o catue toate din secolul XV.
Alaturi de ansamblul alcatuit din biserica si turnul clopotnita se pot vizita si o serie de zece situri arheologice aflate in zona Tancabesti si Vlasiceasca.
De asemenea in zona se mai pot vizita alte doua manastiri cu renume in zona: Caldarusani si Tiganesti, aflate in localitatile cu aceleasi nume. Manastirea Caldarusani fiind construita in timpul domniei lui Matei Basarab in perioada 1637-1638 in mijlocul padurii pe locul unui fost schit de lemn are si astazi picturi in trei sali si o colectie de obiecte bisericesti. Manastirea Tiganesti aflata pe o peninsula atesta din 1780 si este vestita pentru ateliarele de tesatorie ale maicilor de aici, dar este cunoscuta si ca loc de reculegere pentru credinciosi.
Un alt punct de atractie cu arhitectura brancoveneasca si mobilat in stil baroc este Palatul Snagov construit prin anii 1930, de-a lungul timpul acesta avand portile deschise in mod deosebit politicienilor, artistilor si scriitorulor, in prezent pentru invitati ai institutiilor statului (presedinte, guvern, parlament).
Dupa constructie Palatul a fost extins la cererea lui Nicolae Ceausescu, desi acesta nu a locuit niciodata acolo, ci langa. Un ponton folosit astazi pentru evenimente face legatura intre locuinta folosita atunci si Palatul Snagov.
Snagov Club va poate oferi posibilitatea printr-un sejur linistit asigurand transport, cazare, catering dar si zone de relaxare proprii sau facilitarea unor activitati in zona.
Camerele cu finisaje de lux si dimensiuni generoase avand internet wireless si room-service pot fi cu terasa si vedere la piscina-bar, cu vedere catre curtea interioara sau catre zone linistite.
Ca si zone de relaxare in incinta se poate opta pentru centrul spa (piscina interioara cu jacuzzi incorporat, solar performant, sauna uscata , baie turceasca, sala de fitness, masaj profesionist), piscina-bar in sezonul estival, salon de jocuri sau teren de minigolf.
Pentru doritori se pot face plimbari cu barca cu motor pe lacul Snagov (limita de 8 persoane in barca), cu vaposarul sau fostul vapor prezidential Leader cu plecare de pe pontonul Snagov Club.
De asemenea daca doriti o petrecere sau aniversare intr-un mediu natural, Snagov Club are spatii potrivite pentru orice tip de eveniment de la o capacitate mica (salonul Britanic cu 38 de locuri) pana la Pavilionul de pe Lac care se poate uni pe timp de vara cu Pontonul avand capacitate in total de peste 350 locuri. Indoor se pot organiza petreceri si in Salonul Francez cu 40 de locuri sau Restaurantul Venetian cu 100 de locuri. Gradina Versailles poate gazdui 126 de invitati, iar pentru o pool-party piscina-bar 44 de locuri. Se dovedeste astfel ca aici sunt solutii pentru toate gusturile si tematicile, in ajutor venind si Chef cu idei noi si receptiv la sugestii pentru o petrecere reusita sau doar o masa apetisanta, avand posibilitatea de a savura din multitudinea de bunatati din meniu.
Si daca Snagov este unul din top 10 things to do in Bucharest, iata ca si in zona se poate spune ca sunt in jur de 10 things to do in Snagov.